Publi
hola a to@s para poder entendermejor el ea sobre el que estoy trabajando necesito una explicacion tecnica de la variables que utiliza podrian ayudarme ,gracias un saludo.


varialbles:


slippage;timemodify;step;min profit no loss;no loss;step trall;trailing stop;trailing star.dodigo del ea:
#property show_inputs
//--------------------------------------------------------------------
extern int Stoploss = 10, //ñòîïëîññ, åñëè 0 òî íå èçìåíÿåòñÿ
Takeprofit = 50; //òåéêïðîôèò, åñëè 0 òî íå èçìåíÿåòñÿ
extern int TrailingStop = 10; //äëèííà òðàëëà, åñëè 0 òî íåò òðàëëà
extern int TrailingStart = 0; //êîãäà âêëþ÷àòü òðàëë, íàïðèìåð ïîñëå äîñòèæåíèÿ 40 ï ïðèáûë
extern int StepTrall = 2; //øàã òðàëëà - ïåðåìåùàòü ñòîïëîññ íå áëèæå ÷åì StepTrall
extern int NoLoss = 0, //ïåðåâîä â áåçóáûòîê ïðè çàäàííîì êîë-âå ïóíêòîâ ïðèáûëè, åñëè 0 òî íåò ïåðåâîäà â áåçóáûòîê
MinProfitNoLoss = 0; //ìèíèìàëüíàÿ ïðèáûëü ïðè ïåðåâîäå âáåçóáûòîê
extern int Magic = 77; //ìàãèê
extern int Step = 10; //ðàññòîÿíèå îò öåíû
extern double Lot = 0.1;
extern int TimeModify = 30; //êîë-âî ñåêóíä ðàíüøå êîòîðîãî çàïðåùåíî èçìåíÿòü îðäåð
extern int slippage = 30; //Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå îòêëîíåíèå öåíû äëÿ ðûíî÷íûõ îðäåðîâ (îðäåðîâ íà ïîêóïêó èëè ïðîäàæó).
//--------------------------------------------------------------------
int STOPLEVEL,TimeBarB,TimeBarS;
//--------------------------------------------------------------------
int init()
{
}
//--------------------------------------------------------------------
int deinit()
{
}
//--------------------------------------------------------------------
int start()
{
STOPLEVEL=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
double OSL,StLo,PriceB,PriceS,OOP,SL,TP;
int b,s,TicketB,TicketS,OT;
for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
{
if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
{
if (OrderSymbol()==Symbol() && Magic==OrderMagicNumber())
{
OT = OrderType();
OSL = NormalizeDouble(OrderStopLoss(),Digits);
OOP = NormalizeDouble(OrderOpenPrice(),Digits);
SL=OSL;
if (OT==OP_BUY)
{
b++;
if (OSL<OOP && NoLoss!=0)
{
StLo = NormalizeDouble(OOP+MinProfitNoLoss*Point,Digits);
if (StLo > OSL && StLo <= NormalizeDouble(Bid - STOPLEVEL * Point,Digits)) SL = StLo;
}

if (TrailingStop>=STOPLEVEL && TrailingStop!=0 && (Bid - OOP)/Point >= TrailingStart)
{
StLo = NormalizeDouble(Bid - TrailingStop*Point,Digits);
if (StLo>=OOP && StLo > OSL+StepTrall*Point) SL = StLo;
}

if (SL > OSL)
{
if (!OrderModify(OrderTicket(),OOP,SL,TP,0,White)) Print("Error ",GetLastError()," Order Modify Buy SL ",OSL,"->",SL);
else Print("Order Buy Modify SL ",OSL,"->",SL);
}
}
if (OT==OP_SELL)
{
s++;
if ((OSL>OOP || OSL==0) && NoLoss!=0)
{
StLo = NormalizeDouble(OOP-MinProfitNoLoss*Point,Digits);
if (StLo < OSL || OSL==0 && StLo >= NormalizeDouble(Ask + STOPLEVEL * Point,Digits)) SL = StLo;
}

if (TrailingStop>=STOPLEVEL && TrailingStop!=0 && (OOP - Ask)/Point >= TrailingStart)
{
StLo = NormalizeDouble(Ask + TrailingStop*Point,Digits);
if (StLo<=OOP && (StLo < OSL-StepTrall*Point || OSL==0)) SL = StLo;
}

if ((SL < OSL || OSL==0) && SL!=0)
{
if (!OrderModify(OrderTicket(),OOP,SL,TP,0,White)) Print("Error ",GetLastError()," Order Modify Sell SL ",OSL,"->",SL);
else Print("Order Sell Modify SL ",OSL,"->",SL);
}
}
if (OT==OP_BUYSTOP) {PriceB=OOP; TicketB=OrderTicket();}
if (OT==OP_SELLSTOP) {PriceS=OOP; TicketS=OrderTicket();}
}
}
}
if (b+TicketB==0)
{
if (Stoploss>=STOPLEVEL && Stoploss!=0) SL = NormalizeDouble(Bid - Stoploss * Point,Digits); else SL=0;
if (Takeprofit>=STOPLEVEL && Takeprofit!=0) TP = NormalizeDouble(Ask + Takeprofit * Point,Digits); else TP=0;
if (OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lot,NormalizeDouble (Ask+Step * Point,Digits),slippage,SL,TP,"news",Magic,0,CLR_NO NE)!=-1) TimeBarB=TimeCurrent();
}
if (s+TicketS==0)
{
if (Stoploss>=STOPLEVEL && Stoploss!=0) SL = NormalizeDouble(Ask + Stoploss * Point,Digits); else SL=0;
if (Takeprofit>=STOPLEVEL && Takeprofit!=0) TP = NormalizeDouble(Bid - Takeprofit * Point,Digits); else TP=0;
if (OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lot,NormalizeDoubl e(Bid - Step * Point,Digits),slippage,SL,TP,"news",Magic,0,CLR_NO NE)!=-1) TimeBarS=TimeCurrent();
}
if (TicketB!=0)
{
if (TimeBarB<TimeCurrent()-TimeModify && MathAbs(NormalizeDouble(Ask + Step * Point,Digits)-PriceB)/Point>StepTrall)
{
if (Stoploss>=STOPLEVEL && Stoploss!=0) SL = NormalizeDouble(Bid - Stoploss * Point,Digits); else SL=0;
if (Takeprofit>=STOPLEVEL && Takeprofit!=0) TP = NormalizeDouble(Ask + Takeprofit * Point,Digits); else TP=0;
if (OrderModify(TicketB,NormalizeDouble(Ask + Step * Point,Digits),SL,TP,0,CLR_NONE)) TimeBarB=TimeCurrent();
}
}
if (TicketS!=0)
{
if (TimeBarS<TimeCurrent()-TimeModify && MathAbs(NormalizeDouble(Bid - Step * Point,Digits)-PriceS)/Point>StepTrall)
{
if (Stoploss>=STOPLEVEL && Stoploss!=0) SL = NormalizeDouble(Ask + Stoploss * Point,Digits); else SL=0;
if (Takeprofit>=STOPLEVEL && Takeprofit!=0) TP = NormalizeDouble(Bid - Takeprofit * Point,Digits); else TP=0;
if (OrderModify(TicketS,NormalizeDouble(Bid - Step * Point,Digits),SL,TP,0,CLR_NONE)) TimeBarS=TimeCurrent();
}
}
}
//--------------------------------------------------------------------
Foro de Forex Trading United